Cold Coffee Hosting Regels & Voorwaarden

Cold Coffee Hosting Regels & Voorwaarden

We hebben allemaal een hekel aan de kleine lettertjes lezen. Maar helaas zijn ze wel echt nodig en belangrijk. Want zo weet jij als klant en wij als aanbieder waar we beiden aan toe zijn en wat onze rechten en plichten zijn. We gaan het wel heel simpel houden, dus je bent er zo doorheen.

Hieronder de belangrijkste regels van Cold Coffee Hosting:

De klant: de afnemer van hosting diensten bij Cold Coffee, inclusief eigenaar of beheerder van de website welke gehost wordt bij Cold Coffee

Hosting Regels

1. Gebruik hosting

Cold Coffee wil geen websites hosten welke de volgende activiteiten promoten, bevatten, inhouden of verkopen welke te maken (kunnen) hebben met het volgende:
criminaliteit, verboden middelen, fraude en oplichting, dierenmishandeling, pesterij, terrorisme, bont en proefdieren, zeer sterke geloofsovertuigingen (bijv sektes), slachterijen, bio-industrie, racisme.

Indien Cold Coffee merkt dat een website toch wel 1 van genoemde zaken, dan wel illegale activiteiten via de website promoot of bevat, kan Cold Coffee de hosting per direct opschorten en volgt er geen restitutie van de al betaalde kosten, dan wel een schadevergoeding of elk ander vergoeding.

2. Betalingen

Klanten kunnen per maand, kwartaal, half jaar of per jaar betalen.
Facturatie is geautomatiseerd en betalingen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij te laat betalen volgt een herinnering, wanneer na deze herinnering nog niet is betaald, wordt de wettelijk rente in kosten gebracht inclusief € 15,- administratiekosten. Blijft betaling uit, wordt 5 werkdagen na verloop van de laatste aanmaning een waarschuwing gestuurd dat de hosting wordt opgezegd.
Er wordt telkens vooruit betaald voor de gekozen periode (maand, kwartaal, half jaar of jaar).

3. Opzeggen

De hosting kan 1 maand voor afloop van het abonnement opgezegd worden, zonder opgaaf van reden. De abonnement loopt evenredig met de facturatie. Dat wil zeggen: betaling per maand is maand abonnement. Betaling per kwartaal = kwartaal abonnement. Betaling per half jaar = half jaarlijks abonnement. En betaling per jaar = jaar abonnement. Cold Coffee zal kosteloos een export van de website (server bestanden en database) aanbieden, wanneer dit schriftelijk (per e-mail) wordt verzocht. De export kan alleen kosteloos worden aangeboden als het totaal niet meer is dan 2GB. Voor elk 100MB, geldt een toeslag van 5 euro. De klant krijgt na opzegging een maand tot eind abonnement de tijd zelf zijn server bestanden en database te exporteren.

4. Garanties

Cold Coffee belooft een uptime van minimaal 99,9%. Cold Coffee belooft zover dat in haar macht en middelen mogelijk is, eventuele storingen direct op te lossen om de overlast zover mogelijk te beperken. Storingen of onderhoudswerkzaamheden die bekend zijn, zullen zo vroeg mogelijk op de website gecommuniceerd worden.
Cold Coffee kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van werkzaamheden en/of storingen van de hosting. De klant heeft bij storingen vanaf 2 uur lang recht op een compensatie. Compensatie in de vorm van een creditering van de betaalde kosten voor de tijd waarin de website offline is geweest.
Storingen hier genoemd, betreft de hosting zelf en niet aangebrachte aanpassingen (door de klant of derden) aan de WordPress of andere software installaties.

5. Verantwoordelijkheden

Cold Coffee is niet verantwoordelijk voor de inhoud of gebruik van de websites van haar klanten. Ook kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor storingen of overlast veroorzaakt door de klant zelf, derden of omstandigheden waarover Cold Coffee geen invloed heeft. De klant is zelf verantwoordelijk voor het weren van hackers, spam of andere negatieve invloeden van buitenaf. Cold Coffee zorgt wel dat de laatste software op de server wordt gebruikt en deze zover dat mogelijk is beveiligd is. Indien de klant diensten als back-ups en onderhoud uitbesteed aan Cold Coffee, oftewel een hostingpakket afneemt waarin deze diensten zijn opgenomen, zal Cold Coffee voor de goede onderhoud en status van WordPress zorg dragen.

 

En hier onze Hosting Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die door Cold Coffee worden aangeboden of uitgevoerd aan klanten en derden, alsook op alle overeenkom­sten in de ruimste zin van het woord die door Cold Coffee met derden worden aange­gaan.

1.b. Deze voorwaarden gelden ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de overeengekomen partijen.

1.c. Cold Coffee behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en dient bij wijzigingen haar klanten hiervan schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte te stellen. Bij wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden hebben klanten het recht de overeenkomst die is aangegaan binnen 2 maanden na kennisgeving de overeenkomst op te zeggen.

1.d. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene (inkoop)Voorwaarden uitgesloten.

1.e. Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 2: Offertes en voorstellen

2.a. De door Cold Coffee aangeboden offertes en voorstellen zijn geheel vrijblijvend en gelden voor 30 dagen na ontvangst. De offertes zijn gebaseerd op de gegevens welke door de aanvrager zijn verstrekt.

Artikel 3: Overeenkomst

3.a. De met Cold Coffee gesloten overeenkom­sten worden schrif­telijke (post of e-mail) bevestigd door Cold Coffee, door het uitvoeren van de opdracht na bevestiging van de klant en/of na getekende akkoord van de offerte door de klant binnen 30 dagen na ontvangst.

3.b. Cold Coffee heeft te allen tijde het recht de op­dracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden automatisch ook gelden.

3.c. De klant kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht op grond van de Wet koop op afstand (artikelen 7:46a e.v. van het Burgerlijk Wetboek) wanneer direct na de overkomst de opdracht wordt uitgevoerd.

3.d. De overeenkomst(en) met de klant(en) kunnen worden beëindigd op dezelfde wijze zoals deze is aangegaan (schriftelijk: post of e-mail). Voor het beëindigen van de overeenkomst dient de klant te houden aan een minimale periode van één maand voor het einde van de contractdatum.

3.e. Beëindigen van de overeenkomst is pas geldig na schriftelijke (post of e-mail) ontvangstbevestiging van Cold Coffee.

Artikel 4: Ontbinding / Opschorting

4.a. Cold Coffee heeft het recht, indien de klant in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Cold Coffee uitgevoerde diensten, werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens klant op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder door klant op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Cold Coffee toekomende rechten.
Cold Coffee heeft dit recht ook, indien er bij de klant sprake is van een faillissement, surseance van betaling, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Cold Coffee, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Cold Coffee op de klant zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

4.b. Indien de klant de door hem of haar met Cold Coffee gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden of annuleren, dan is Cold Coffee gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, of is de klant, zulks naar keuze van Cold Coffee, annulerings­kosten verschuldigd van minimaal 20% van de verkoopwaarde.

4.c. Cold Coffee heeft het recht de tussen haar en de klant gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De verkrijger van de door Cold Coffee met de klant gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten jegens de klant dient dan geaccepteerd en gerespecteerd te worden.

4.d. In de hiervoor bij a t/m c genoemde omstandigheden van de klant, wanneer de overeenkomst(en) worden beëindigd en deze na goedkeuring van Cold Coffee weer worden gereactiveerd, heeft Cold Coffee het recht om daarvoor kosten in rekening te brengen.

Artkel 5: Gedragsregels

5.a. Gebruik van diensten, hosting, websites en/of producten geleverd door Cold Coffee.
De klant zal niet:

 • handelen in strijd met wetten en/of regels (nationaal en/of internationaal);
 • handelen in strijd met deze algemene voorwaarden en andere overeengekomen regels en afspraken;
 • handelen, promoten, verkopen, leveren van diensten, informatie en/of producten welke betrekking (kunnen) hebben met: racisme, dierenmishandeling, circussen met wilde dieren, bont, porno, terrorisme, radicale en/of orthodoxe activiteiten en/of geloven, proefdieren, slachterij of pesterijen.
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere malware/spamware of schadelijke technologie verspreiden die Cold Coffee of de belangen of het eigendom van gebruikers en/of bezoekers van de website(s) van Cold Coffee kunnen schaden;
 • de goede werking van Cold Coffee Hosting verstoren of de infrastructuur van Cold Coffee onredelijk belasten;
 • inhoud of persoonlijke gegevens van gebruikers, bezoekers of derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
 • informatie verzamelen over anderen zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot de website(s) van Cold Coffee Hosting of haar klanten te beperken of te blokkeren.

5.b. Misbruik van diensten, hosting, websites en/of producten geleverd door Cold Coffee.
Voor het melden van illegale activiteiten (in woord, beeld of actie) alsook activiteiten welke in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en regels, kan gebruik gemaakt worden van de “Notice and take down” procedure zoals op deze website (https://coldcoffee.nl/klachten-notice-and-takedown/) van Cold Coffee opgenomen is. Als alternatief kan een email verzonden worden naar hosting@coldcoffee.nl met omschrijving van verzoek en klacht.

Wanneer Cold Coffee klachten over klanten ontvangt of zelf van mening is dat bepaalde klanten problemen veroorzaken of handelen in strijd met deze algemene voorwaarden en/of haar privacy policy en/of regels, staat Cold Coffee vrij maatregelen te treffen, die haar als noodzakelijk doen voorkomen. Deze maatregelen kunnen zijn:

 • Het beperken of beëindigen van de diensten en/of inhoud op de hosting verwijderen;
 • Technische, juridische of wettelijke maatregelen treffen om klanten van haar website(s) te weren;
 • Het doorgeven van persoonsgegevens van gebruikers en klanten aan bepaalde derden (zoals Justitie, overheid en rechthebbenden), met als voorwaarde dat deze binnen de grenzen van hetgeen de wet haar toestaat, dan wel haar toe verplicht en zoals uitgelegd in haar Privacy Policy.

Deze lijst is niet een begrensde opsomming. Het kan voorkomen dat de wet Cold Coffee toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of zij al dan niet besluit om de door de klant gehoste server-ruimte geheel of gedeeltelijk te weren, accepteert zij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van haar server-ruimte door gebruiker of klant.

Artkel 6: Aansprakelijkheid

6.a. Cold Coffee aanvaardt voor onjuistheden in en van door gebruikers en klanten verstrekte gegevens in de ruimste zin des woord, geen enkele aansprake­lijkheid; niet in directe- noch indirecte zin.

6.b. Cold Coffee kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door klant / gebruiker en of door derden via klant / gebruiker voor geleden, te lijden schade en of verlies van digitale informatie op informatie dragende onderdelen en/of apparatuur van de door klant / gebruiker gebruikte/gehuurde/gekochte hardware.
Cold Coffee streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in het beheren van de door klant aan Cold Coffee overgedragen back-up service. Dit om de kans op schade en of verlies van digitale informatie op informatiedragende onderdelen en/of apparatuur bij calamiteiten zoveel mogelijk te beperken.

6.c. Cold Coffee is niet aansprakelijk voor enige schade die, direct of indirect, het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Cold Coffee dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld aanslagen, oorlogen en aardbevingen of andere omstandigheden waarover Cold Coffee geen invloed op heeft.

6.d. Cold Coffee kan geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot de hosting diensten. Daarom sluit zij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden van de klant / gebruiker uit. Cold Coffee kan door klant / gebruiker daarvoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden niet in directe- noch indirecte zin. Dit geldt evenzo ten aanzien van de in door de klant / gebruiker gebruikte disclaimers en andere documenten.

6.e. Indien Cold Coffee wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade­plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoe­ding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelas­ting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van Euro 300,00 (zegge; driehonderd euro).

6.f. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplich­ting van de klant / gebruiker jegens Cold Coffee niet op.

Artikel 7: Levering

7.a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde lever­termijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Cold Coffee niet bindend.

7.b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nooit het recht op schade­vergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende over­eenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze over­een­komst samenhangende, overeenkomst mocht voort­vloeien.

7.c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoorde­ling van Cold Coffee, zal Cold Coffee in nader overleg treden met de klant.

7.d. Wanneer door Cold Coffee, verkochte goede­ren of aangeboden diensten, na aan de klant te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende twee weken ter beschikking van de klant. Goederen en/of diensten worden gedurende deze twee weken opgeslagen waarvoor de kosten van rekening zijn voor de klant. Na genoemde periode zal het totaalbe­drag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, ver­meerderd met de kosten en rente, van de klant gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Cold Coffee.

7.e. Indien de klant niet of niet tijdig vol­doet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende over­eenkomst voortvloei­ende verplichting, is Cold Coffee gerechtigd, na de klant schrifte­lijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussen­komst- de uitvoe­ring op te schorten, zonder dat Cold Coffee tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 8: Tarieven, prijzen en betaling

8.a. Cold Coffee stelt voor de diensten en producten een prijs vast. Deze prijs of dit tarief is uitslui­tend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Cold Coffee te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfac­toren, koersen, belastingen, rechten, lasten, etc. Indien noodzakelijk blijkt kan Cold Coffee de aangeboden prijzen wijzigen.

8.b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van over­heid- of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekerings­premies etc..

8.c. Cold Coffee is gerechtigd vooraf aanbeta­lingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

8.d. Cold Coffee behoudt zich het recht voor verzend- en/of administratiekosten in rekening te brengen.

8.e. Prijzen vermeld op deze website zijn exclusief btw en exclusief administratiekosten en andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Facturen dienen binnen een periode van 14 dagen betaald te zijn. De op deze website, in reclame en in reeds bestaande overeenkomsten vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

8.f. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelij­king, te geschieden ten kantore van Cold Coffee of op een door Cold Coffee aan te wijzen bank- of girorekening.

8.g. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Cold Coffee en gebruiker/koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaan­de kortin­gen geen beroep worden gedaan.

Artikel 9: Uitblijven van betaling

9.a. Bij niet-tijdige betaling van de door Cold Coffee toegezonden facturen is gebruiker/koper/opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim.

9.b. Indien de klant zeven dagen na aanmaning zijdens Cold Coffee nog steeds niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, worden alle diensten en producten waarop de wanbetaling betrekking heeft in het account door Cold Coffee beëindigd. Domeinnamen van de klant worden opgeheven. Na betaling van de vorderingen en incassokosten kan de klant de domeinnamen weer op naam registreren mits deze niet door derden is geregistreerd. Eventuele overname-, en quarantaine kosten komen voor rekening van de klant. Cold Coffee kan de, in het kader van de overeenkomst, ontvangen of gegenereerde producten of diensten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de diensten onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Cold Coffee verschuldigde bedragen betaald heeft.

9.c. Indien de klant in verzuim is ter zake de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen voorts alle met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de klant, onverminderd de overigens aan Cold Coffee toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor de klant in de hoedanigheid van ondernemer bepaald op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 200,00 (zegge: tweehonderd euro). Indien Cold Coffee echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan is zij gerechtigd de werkelijk gemaakte kosten alsmede de gemaakte executiekosten bij de klant in de hoedanigheid van ondernemer in rekening te brengen. Voor de klant, zijnde een consument, bedragen de buitengerechtelijke kosten:
15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,-;
10% over de volgende € 2.500,- van het verschuldigde bedrag;
5% over de daaropvolgende € 5.000,- van het verschuldigde bedrag;
1% over de daaropvolgende € 190.000,- van het verschuldigde bedrag;
0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-.

Artikel 10: Overmacht

10.a. Overmacht ontslaat Cold Coffee van haar verplichtingen jegens de klant. Overmachtsfactoren zijn:
zodanige gebeurtenis­sen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefe­nen op het bedrijf Cold Coffee, zoals: ernstige storingen in haar productie­proces; oorlog; ook buiten Neder­land; oproer; epide­mie; brand; verkeersstorin­gen stroom en netwerkstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging bij transport; ongeval of ziekte van personeel, etc.. Cold Coffee is van haar verplich­tin­gen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorge­daan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveran­ciers.

10.b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeen­komst ten gevolge van overmacht is Cold Coffee gerech­tigd, zonder rechter­lijke tussen­komst de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Cold Coffee. De klant zal hierover de door Cold Coffee genomen beslissing schriftelijk (post of e-mail) bericht ontvan­gen.

Artikel 11: Auteursrecht

11.a. Op alle geleverde diensten, ontwerpen, teksten en/of producten door Cold Coffee berust auteursrecht. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Cold Coffee is ten strengste verboden, tenzij Cold Coffee hiervoor schriftelijk (post of e-mail) toestem­ming heeft verleend en aan de voorwaar­den is voldaan.

11.b. Indien de klant zich niet aan het onder artikel 11.a gestelde voorwaarden houdt, maakt Cold Coffee zonder nadere inge­brekestel­ling en/of rechterlijke tussen­komst, aanspraak op een boete van minimaal Euro 10.000,00 (zegge; tienduizend euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die over­tre­ding voortduurt.

Artikel 12: Overige bepalingen

12.a. Het is de klant niet toegestaan enig recht uit een met Cold Coffee gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

12.b. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.c. Op de overeenkomst tussen Cold Coffee en de klant is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Cold Coffee en de klant is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Cold Coffee is gevestigd. Dit alles met uitzondering van, wanneer op enig moment nationale of internationale regarderende rechtsregels dit dwingend anders voorschrijven.

12.d. Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene Voor­waarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldig­heid van andere artikelen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 14 juni 2013

Cold Coffee Hosting is onderdeel van Cold Coffee.
Cold Coffee biedt naast hosting ook WordPress Ontwerp, Themes, Website Development, Consultancy en Online Marketing. De Algemene Voorwaarden van Cold Coffee zijn van toepassing op al deze diensten.

 


Cold Coffee Voorwaarden, regels en bepalingen

Beschikbaarheid

DataOmschrijving
JuniVol!
JuliBeschikbaar
AugBeschikbaar

Bereikbaarheid

HulpvraagTijden
Vragen10:00 - 16:00 | ma - vrij
Spoed08:00 - 22:00 | 7 dg/wk
Bij spoed contact via Whatsapp / SMS

Contactgegevens

MediumGegevens
Mobiel06 - 222 22 972
E-mailinfo@coldcoffee.nl
Instagram@coldcoffee