Klachten & Notice and Takedown

Klachten & Notice and Takedown

Notice and Takedown Procedure

 1. Als Cold Coffee een klacht ontvangt via het klachtenformulier (zie onderaan deze pagina), bevestigt zij zo snel mogelijk ontvangst bij de melder. Cold Coffee controleert de gegevens voor zover zij dat kan. Bij ontbrekende of onjuiste gegevens, die door melder zijn verstrekt via het klachtenformulier, laat Cold Coffee de melder de aanvullende gegevens verstrekken.
 2. Blijkt de informatie niet of niet meer online te staan, of wordt deze bij een ander gehost, dan informeert Cold Coffee de melder over deze partij. De klacht is dan afgehandeld.
 3. Als de melder de klant nog niet eerder heeft benaderd, geeft Cold Coffee de klacht door aan de klant met een termijn van twee werkdagen om te reageren en informeert hij de melder over het doorgeven. Cold Coffee geeft het antwoord van de klant door aan de melder. Deze kan dan naar Cold Coffee reageren of hij het eens is met de reactie. Zo ja, dan is de klacht afgehandeld. Cold Coffee informeert de klant hierover. Indien niet binnen twee werkdagen door de klant wordt gereageerd, doorloopt Cold Coffee de volgende stappen.
 4. Als de melder heeft gevraagd om verwijdering van het materiaal, maar de klant niet bereid blijkt zelf de informatie te verwijderen of aan te passen, dan maakt Cold Coffee een eigen inschatting:
  a. Als Cold Coffee zelf van mening is dat de klacht terecht is, verwijdert of blokkeert zij het materiaal en informeert zij de klant en melder dat dit is gebeurd. Cold Coffee motiveert het weghalen naar de klant toe. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Cold Coffee zelf van mening is dat de klacht onterecht is, informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 5. Als de melder heeft gevraagd om identificatie van de klant, maar de klant zich niet bekend wil maken naar de melder, dan maakt Cold Coffee een eigen inschatting:
  a. Als Cold Coffee zelf van mening is dat de klacht terecht is en de melder een reëel belang heeft bij identificatie van de klant, dan verstrekt Cold Coffee naam en adresgegevens (vestigingsgegevens) van de klant aan de melder en informeert zij de klant hierover. De klacht is dan afgehandeld.
  b. Als Cold Coffee zelf van mening is dat de klacht onterecht is, of de melder geen reëel belang heeft bij identificatie van de klant, dan informeert zij de melder hierover gemotiveerd. De klacht is dan afgehandeld.
 6. Indien er sprake is van een spoedmelding zal Cold Coffee binnen één werkdag de bovenstaande punten doorlopen. De melder dient een spoedmelding te motiveren. Aan de hand van deze motivatie zal de Cold Coffee bepalen of de melding wordt behandeld binnen één werkdag. In aanvulling op de bovenstaande (externe) procedure kan Cold Coffee zelf de volgende interne stappen doorlopen.

Aanvullende stappen bij punt 4 en/of 5:
Als Cold Coffee zelf geen mening kan of wil uitspreken over de klacht, stuurt zij de ontvangen informatie over de klacht naar haar juridisch adviseur. De juridisch adviseur zal Cold Coffee informeren over de te nemen stappen. Cold Coffee is verantwoordelijk voor de uitvoering en informeert de klant en melder hierover.
De klacht is dan afgehandeld.

Aanvullende Algemene Voorwaarden

 1. Klant zal geen informatie publiceren of aanbieden via de Cold Coffee die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 2. Cold Coffee hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat haar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Cold Coffee of haar juridisch adviseur gerechtvaardigd is, is Cold Coffee gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Cold Coffee in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van klant te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Cold Coffee zal klant informeren over het verloop van deze procedure.
 3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Cold Coffee gerechtigd hiervan aangifte te doen. Cold Coffee kan hierbij alle relevante informatie over klant en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Cold Coffee verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Bij herhaaldelijke klachten over de door klant aangeboden informatie is Cold Coffee gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 5. Klant vrijwaart Cold Coffee voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Cold Coffee is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die klant lijdt door een ingrijpen van Cold Coffee in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 

 


Cold Coffee Voorwaarden, regels en bepalingen

Klachten / Notice & Takedown

Beschikbaarheid

DataOmschrijving
JuniVol!
JuliBeschikbaar
AugBeschikbaar

Bereikbaarheid

HulpvraagTijden
Vragen10:00 - 16:00 | ma - vrij
Spoed08:00 - 22:00 | 7 dg/wk
Bij spoed contact via Whatsapp / SMS

Contactgegevens

MediumGegevens
Mobiel06 - 222 22 972
E-mailinfo@coldcoffee.nl
Instagram@coldcoffee